GDPR

Ochrana osobních údajů

Následující informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jednotlivě jen „Dotčená osoba“), které provádí „Provozovatel“ (GAMAT.CZ). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č.j. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 18/2018 Sb. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“).

Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa, jméno a příjmení Dotčené osoby.
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotčené osoby ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.
Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní.
Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.
Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Zpracovávání osobních údajů zadáním dotazu přes kontaktní formulář

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem opětovného kontaktování Dotčené osoby jsou: jméno a příjmení, email.
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotčené osoby ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované Provozovateli.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby za účelem opětovného kontaktování a komunikace Provozovatele s Dotčenou osobou.
Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám.
Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

GAMAT.cz

Společnost GAMAT, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející a zdravou rodinnou firmou, klademe důraz na poskytované služby, jejich kvality a na dlouhodobý rozvoj firmy. Naším prvořadým cílem je spokojenost zákazníka.